Evangelium dnešní neděle Jan 20, 19-31 – nevěřící Tomáš

Slova svatého evangelia podle Jana.

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.

Kdo z nás nikdy neměl strach. Ani apoštolé nebyli této lidské vlastnosti ušetřeni, vždyť přijmout takovou věc, uvěřit, že ten, kterého většina viděla umírat na mučícím nástroji římské moci, to chce opravdovou a uřímnou víru. A to nadšení nebo chceme-li víru dostali naši apoštolé až se několikrát setkali se Zmrtvýchvstalým Ježíšem. Proto si znova opakujme tu krásnou větu, „Blahoslavení, kteří neviděli a přesto uvěřili té zprávě o Vzkříšeném Ježíši. Víra je přece ze zvěstování, nikoliv ze studia a vědění. Ne ten kdo ví, ale ten kdo věří, že zpráva o vzkříšeném Ježíše je pravda. 

Kristus je zkříšen, ano v pravdě vstal.

Napsat komentář