Obec se rozkládá na členité vrchovině Nízkého Jeseníku mezi městy Opavou a Ostravou. Obec má výměru 701 ha, z toho více než polovinu tvoří lesy. Vesnice s přilehlými polnostmi je jimi ze všech stran zcela uzavřena. Je to ojedinělý případ takovéto sídelní enklávy a představuje malebné a příjemné sídlo. Katastrem obce protéká potok Studnice, jehož vody vtékají do řeky Odry.

sva.vit

V obci se menší kaple zasvěcená Svatému Vítu, jehož ostatky přivezl do Prahy král Karel IV. nazývaný „otec vlasti“. Svátek tohoto světce slavíme 15. června. Svatý Vít je též patronem mládeže, vinařů, hostinských, lékárníků, kovářů, herců, sládků, horníků, němých a hluchých; český, saský, sicilský i jiných míst; vzýván k ochraně cudnosti i za odstranění neplodnosti; proti očním a ušním onemocněním; pomocník proti vzteklině, epilepsii. Znázorňován je jako dítě nebo mladík s havranem a chlebem, s knihou, kohoutem, se lvem nebo palmou.

Obec Budišovice je prvně zmíněna v latinsky psané listině z roku 1282, která kromě jiného řešila spor o již tehdy existující ves Budišovice mezi pány z Kravař a premonstrátským klášterem z Hradiska u Olomouce. Obec dostala velmi pravděpodobně název po opatu premonstrátů Budišovi, který stál v čele zmíněného kláštera v létech 1269-1292. Budišovice náležely mnoha vechnostenským majitelům, nejdéle obec vlastnili: řád premonstrátů (1282-1526) a hraběcí rod Vlčků (1702-1848).

Obec byla během dlouhých sedmi staletí malou zemědělskou vesnicí; od poloviny 19. století došlo k jejímu výraznému růstu: nové usedlosti, výstavba veřejných budov (škola 1866), kaple sv. Víta (1873) a hasičská zbrojnice (1891), rozvoj řemesel a obchodů. Na návrší severně od obce stál do roku 1945 i větrný mlýn. V okolí obce bylo několik lomů na břidlici, čedič i běžný stavební kámen, ve kterých se těžilo v 19. a na počátku 20. století. Na zbytky těchto lomů lze dodnes narazit hlavně v lesích, jeden zatopený lom se nachází i přímo v obci. Břidlice se mezi léty 1830 až 1940 zpracovávala na střešní krytinu, elektroizolační desky, ozdobné předměty apod. V Budišovicích se narodil geolog František Bartonec (1850).

kaplička Panny Marie v Budišovicích u cesty od Hrabyně
kaple Svatého Víta