aktuality

Biblická hodina bude ve středu 19. října v 19.00 hodin v Mokrých Lazcích

a

ve čtvrtek 20. října v 18.00 hodin v Hrabyni

23. října 10.30 hodin Tradiční Svatohubertská Mše Svatá v Hrabyni

zpěvy bude doprovázena Trubači z Dolního Benešova

201210191340_j

Hodiny náboženství nebo spíše hovory o víře (Biblická hodina) začnou znovu 5. října, jak jste byli zvyklí každých 14 dní – v Mokrých Lazcích ve středu od 19.00 hodin a v Hrabyni ve čtvrtek 6. října od 18.00 hodin.

Příležitost ke Svátosti Smíření (zpovědi) , můžete přijmout u Pany Marie Hrabyňské každou první sobotu v měsíci od 17.00 do 18.00 hodin a v neděli ráno od 7.00 do 7.25 

 

 • Letošní rok je rokem milosrdenství, využijte této příležitosti a vraťte se k Hospodinu svému Bohu. Krása prchne, člověk zklame, jen Ty Hospodine zůstáváš na věky.

 • V letošním roce vyhlásil papež František rok milosrdenství. My lidé nebudeme nikdy jako Bůh, ale směřujeme k Němu, vždyť jsme jeho obrazem a podobou. Neříká sám náš Pán: buďte milosrdní jako je milosrdný náš nebeský Otec? Budujeme si Boží království, ale ne pro sebe.

 

 • Skutky milosrdenství
 • Skutky tělesného milosrdenství: dát najíst hladovému a napojit žíznivého; odívat toho, kdo nemá co na sebe; přijímat cizince, pomáhat nemocným, navštěvovat vězněné, pohřbívat mrtvé.
 • Skutky duchovního milosrdenství: radit pochybujícím, vyučovat nevědomé, napomínat hříšníky, těšit sklíčené, odpouštět urážky, trpělivě snášet obtížné lidi, modlit se k Bohu za živé i mrtvé.

 

 

 • Ve čtvrtek jednou za 14 dní od 18.00 hodin probíhají na faře v Hrabyni HOVORY O VÍŘE

 

 • v Mokrých Lazcích ve středu od 19.00 hodin

 

 • Modlitby Matek každou středu od 18.00 hodin

 

 • Proč slavit Mariánské soboty právě v Hrabyni?

Dne 10.12. 1925 se v klášteře Pontevedro zjevila Panna Maria sestře Lucii, která ji viděla ve Fatimě,  a řekla jí: „Hleď milá dcero, jak je mé srdce obklíčeno trním: nevděční lidé je neustále probodávají rouháním a chladností. Aspoň ty se přičiň, abys mě potěšila a oznam všem lidem, že budu při smrti na blízku se všemi milostmi, které potřebují ke spáse, těm, kdo po pět po sobe jsoucích prvních sobot v měsíci vykonají svatou zpověď, svaté přijímaní, pomodlí se růženec a věnují mi čtvrthodinku na smír a přitom budou rozjímat o tajemstvích svatého růžence.”

 

Nebylo to však něco úplně nového, protože už sv. papež Pius X. poskytl plnomocné odpustky věřícím, kteří na první sobotu v měsíci vykonají smírnou pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a papež Benedikt XV. to potvrdil v roce 1920. Je to splnění jednoho přání Panny Marie ve fatimských zjeveních.

Z dalších zjevení vyplynulo, že stačí jít ke svaté zpovědi v tom týdnu a že rozjímání může být mezi desátky a nebo nahrazeno dalším růžencem. Také bylo sděleno, že je možné se modlit po devět prvních sobot, jako v případě úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu na první pátky.

Je potřeba připomenout, že jde o první sobotu  v měsíci bez ohledu na to, kdy je první pátek.

 

Ježíšova zaslíbení pro novénu prvních sobot devíti
po sobě jdoucích měsíců ke cti Neposkvrněného Srdce Mariina:

 

 1. Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě během novény, když o to prosí s důvěrou.
 2. Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky.
 3. Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.
 4. V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.
 5. Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě.
 6. Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.
 7. Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.
 8. Chudým se dostane příbytku a chleba.
 9. Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovaťBoha, bližního i nepřítele.
 10. Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně novéna konána jinou osobou.
 11. Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost.
 12. Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti. (Platí zvláště pro děti.)
 13. Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci.
 14. Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti.
 15. Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.
 16. Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
 17. Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi.
 18. Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu.
 19. Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i v hmotných starostech.
 20. Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla. .
 21. Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou.
 22. Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach nebo zoufalství je nebude trápit.
 23. Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.
 24. Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.
 25. Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.
 26. Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit a lásku.
 27. Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku.
 28. Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví a v nemoci.
 29. Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky jakož i moc i přítomnost bez zvláštních obtíží.
 30. Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost, že pocítí, že nežijí ony, ale já v nich – to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím celou jejich bytostí. Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, mírné, poslušné, štěstí a divotvornost v jejich nitru jsem já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Samovládce, jediný Bůh, jediná Láska.
 31. Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.
 32. Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem svatým se budu věčně radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.
 33. Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě snadno postupovat.

K těmto zaslíbením Spasitelovým se připojuje ještě zaslíbení Nejblahoslavenější Panny, a to její “velké zaslíbení”:
“Každou první sobotu se uzavírají brány pekla: nikdo nebude zavržen. Brány očistce se otevírají. Mnoho duší přijde do nebe. To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou odměňuje ty duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!”

(z přílohy k oběžníku pražského arcibiskupství ACE XI/ 2689 z r.1986)